Om Will-Skill-Hill

Will-Skill-Hill beskriver hur de bästa skidinstruktörerna och skidtränarna gör för att få passionerade och högpresterande skidåkare. Will-Skill-Hill är en modell och metod för att leda en positiv och aktiv läroprocess genom att skapa gynnsamma och prestationshöjande miljöer. Genom att kontinuerligt utgå från och arbeta med tre faktorer; deltagarens vilja (Will), förmåga (Skill) och läromiljö (Hill), skapas de bästa möjliga förutsättningarna för positiva upplevelser och aktivt lärande. Modellen är för ledare som arbetar med barn, ungdomar och vuxna inom såväl friåkning som tävlingsverksamhet. Modellen är emellertid användbar för alla typer av ledare inom vitt skilda situationer och miljöer. Den tar nämligen utgångspunkt i grundläggande behovet hos individer att ta hänsyn till deras vilja och förmåga i syfte att utforma en för individen utvecklande och prestationsmaximerande miljö.

Bild: Modellen Will-Skill-Hill

Modell
Will-Skill-Hill är en beskrivning av hur de bästa ledarna tänker och agerar för att skapa ett passionerat lärande. Modellen utgår från tre centrala faktorer – deltagarens vilja (Will), förmåga (Skill) och inlärningsmiljön (Hill) – för att leda en positiv och aktiv läroprocess.

Förstå deltagarens vilja (Will)
För att en ledare ska bli framgångsrik krävs förståelse för deltagarens specifika vilja och målsättningar. Om du inte vet vad varje deltagare har för mål är det svårt att skapa förutsättningar för att nå det. Använd dig av deltagarens mål för att analysera hennes färdigheter och välja relevanta utmaningar. Genom att lyfta fram, använda och återkoppla till deltagarens mål blir momenten relevanta, motivationen konstant hög och deltagaren utvecklas mot sitt mål.

Utgå från och utveckla deltagarens färdighet (Skill)
För att utveckla deltagaren mot tydliga mål är det viktigt att skapa sig en uppfattning om befintliga kunskaper. Det gäller såväl tekniska färdigheter som fysiska förutsättningar. Genom att analysera deltagaren utifrån rörelser och färdigheter får du en mångsidig bild av vad deltagaren behöver utveckla för att nå sina mål. Tillsammans kan ni skapa en väg för att denne ska kunna nå dit.

Anpassa dig efter och skapa inlärningsmiljön (Hill)
Miljön är ofta skiftande och spelar en avgörande roll för deltagarens förmåga att prestera. Utvärdera och dra nytta av naturens mångfacetterade möjligheter i alla typer av förhållanden. Din uppgift är att utforma en optimal läromiljö för deltagaren genom anpassning till yttre förutsättningar, liksom att säkerställa en positiv atmosfär i gruppen.

Dra nytta av växelverkan mellan vilja, färdigheter och miljö (Will-Skill-Hill)
Deltagarens vilja, färdigheter och läromiljö interagerar ständigt med varandra. Det kan skapa både positiva och negativa inlärningsspiraler, verka förstärkande eller hämmande. En läromiljö som påverkar viljan positivt leder till förbättrade prestationer medan en negativ sådan ger försämrade prestationer. Det är viktigt att observera skiftningar i vilja, förmåga och läromiljö och anpassa upplägget därefter. Rätt balans mellan dessa komponenter skapar bästa möjliga villkor för en positiv inlärningsspiral.

Bild: Ett system av faktorer som utvecklas tillsammans. Förändring i en faktor påverkar de andra faktorerna.

Metod
Will-Skill-Hill metoden används för att leda en positiv och aktiv läroprocess genom prestationshöjande och individanpassade miljöer.

Bild: Metoden Will-Skill-Hill

Skapa flexibilitet genom förberedelser
Goda förberedelser är en förutsättning för anpassningsbarhet och flexibilitet under en session. Ju tydligare bild du har av ditt planerade genomförande, desto enklare blir det att ändra upplägget utifrån skiftningar i deltagarens vilja, förmåga och läromiljö.

Analysera nuläget
För att deltagaren ska utvecklas i rätt takt och riktning är det viktigt att definiera dennes utgångsläge, det vill säga nuläget. En nulägesanalys handlar om att få en tydlig uppfattning om deltagarens vilja (Will) och färdighet (Skill), samt läromiljöns omständigheter (Hill). Dessa insikter är en förutsättning för att valet av utmaningar fyller deltagarens hela faktiska potential.

Led genom utmaningar
Med hjälp av anpassade utmaningar går det att förflytta deltagaren närmare målet. Utmaningen bör utmana och sporra, inte avskräcka eller uttråka. Deltagarens upplevelse av utmaningen i förhållande till hennes uppfattade förmåga sätter förutsättningen för att lyckas med utmaningen och därmed att utvecklas.

Involvera deltagarna i läroprocessen
Du som instruktör är ansvarig för att driva deltagarnas utveckling mot sina mål. Men du har också mycket att vinna på att våga lita till gruppens förmåga till framsteg genom att låta deltagarna lösa utmaningar tillsammans. Utmaningar som de själva utformar ökar dynamiken i gruppen och därmed motivationen.

Skapa förutsättningar för fortsatt utveckling genom utvärdering
Stäm kontinuerligt av deltagarens utveckling och ge återkoppling på rörelsen mot sitt mål. Låt även deltagaren själv utvärdera både sin och din insats gentemot sitt mål. Låt deltagaren, vid avslutad session, få med sig en tanke eller tips som på egen hand kan föra denne närmare sitt mål.

Utveckla kontinuerligt ditt ledarskap genom reflektion
För att kontinuerligt utvecklas som ledare är det viktigt att regelbundet reflektera över den egna insatsen i alla delar av processen, både under och efter. Under reflektionen bör du ha i åtanke vad som driver din vilja och förmåga, samt hur läromiljön utvecklas. Du kan på så sätt själv korrigera inlärningsmetoder och förbättra de långsiktiga resultaten.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s